پاورپوینت مدیریت در کلاس

پاورپوینت مدیریت در کلاس

پاورپوینت مدیریت در کلاس

 

پاورپوینت مدیریت در کلاس

 

28اسلاید

مدیریت تنوع در کلاس درس

مسائل عمده ی مدیریت در کلاس های درس شامل تنظیم برنامه و جدول زمانی فعالیت ها، پیش بینی مواد و منابع مورد نیاز، و پیش بینی جایگزین های مختلف در هنگام تغییرات احتمالی است.

جایگزین های آموزش انفرادی:

1ـ ارزشیابی مواد تابلوی اعلانات

2ـ مشورت در مورد کتاب های منبع و سایر مواد کتاب خانه

3ـ مشورت در اجرای کارهای پژوهشی

4ـ مشورت درباره ی چگونگی استفاده از منابع الکترونیکی

رفتار های مشکل آفرین دانش آموزان در مدارستأخیر در ورود به مدرسه، گریز از مدرسه، نافرمانی، بی حرمتی، خشونت، مخالفت، دانش اندوزی با دزدی و ایجاد مخالفت برای جنس مخالف.

 

عوامل موثر خارج از کلاس درس بر رفتار های مشکل آفرین دانش آموزان:

1ـ طرد کودکان توسط والدین

2ـ فقر

3ـ وضعیت نامناسب اقتصادی ـ فرهنگی

4ـ مشاهده ی خشونت در تلویزیون

5ـ ناامیدی از آینده

6ـ عدم همبستگی مستقیم بین تحصیل و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی

7ـ عقیم ماندن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دلیل عدم کفایت مدارس


دسته:

پاورپوینت مدیریت در کلاس

خرید آنلاین