پاورپوینت کروماتوگرافی کاغذی قندها

پاورپوینت کروماتوگرافی کاغذی قندها

پاورپوینت کروماتوگرافی کاغذی قندها

پاورپوینت کروماتوگرافی کاغذی قندها

 

 

11اسلاید

 

شناسائی یک نمونه قند که مشکوک به یکی از قندهای گلوکز، گالاکتوز و گزیلوز می باشد

روش آزمایش:

1- آماده کردن تانک کروماتوگرافی

2- آماده کردن کاغذ کروماتوگرافی

3-  خشک کردن کاغذ کروماتوگرافی، رنگ آمیزی و خشک کردن کاغذ کروماتوگرافی و ظهور لکه های رنگی

4- تشخیص قند مجهول


دسته:

پاورپوینت کروماتوگرافی کاغذی قندها

خرید آنلاین